Çelikhan Tekel Barakaları Belediyemize Tahsis Edildi

Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş’ın ilçemizi ziyareti sırasında gündeme getirdiği, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in de takibi ile devam eden süreç tamamlandı.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün tahsis yazısında, “Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi Merkez Cami Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait, 242 ada, 18 parsel numaralı ve 9.000,00 m2 yüzölçümlü üzerinde eski tekel depoları bulunan taşınmazın; ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması/devredilmemesi, tahsisli idarenin ilgili mevzuatı ile belirlenen ve alınması zorunla olan gelirler dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmayarak, kamunun bedelsiz olarak faydalanmasına açık tutulması, tahsisli idare tarafından tahsis amacına uygun kullanım nedeniyle ticari amaca yönelik ünitelerin söz konusu ve zorunlu olması durumunda ise Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67, 70 ve 73/A maddelerine göre işlem yapılması kaydıyla, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47’nci maddesi uyarınca ‘sosyal etkinliklerde (okuma evi, konferans salonu, muhtelif kurslar ve nikah salonu vb.) kullanılmak üzere’ Çelikhan Belediye Başkanlığı adına 2 (iki) yıl süreli ön tahsisi uygun görülmüştür.

Söz konusu taşınmazın 2 (iki) yıl süre içerisinde yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanılması halinde ön tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde talepte bulunulacaktır Aksi halde tahsis işlemi herhangi bir işleme ve yazışmaya gerek olmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılacaktır” dendi.tekel depoları (9) (600 x 400)