İLAN METNİ

T.C.
ÇELİKHAN İLÇESİ
Belediye Başkanlığı

İLAN METNİ

1-Çelikhan Belediyesi ait aşağıda özellikleri belirtilen iş makinesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümenince 16/11/2017 PERŞEMBE GÜNÜ Saat: 14:00 da Çelikhan Belediyesi Encümen Salonunda ihale edilecektir.

2-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhale geçici teminatı muhammen bedelin % 3 dür.

4-İhale yapılacak iş makinesi ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Çelikhan Belediyesinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dosyasını 50,00,-TL ücret karşılığında Çelikhan Belediyesinden satın almaları zorunludur.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları.
b)Teklif vermeye yetkili olduğuna gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
2)Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre Tüzel kişi ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat.
d) Belediyemize borcu olmadığına dair belge. (Çelikhan Belediyesinden alınacaktır.)
e) Nüfus Cüzdanı sureti.
f) İhale dosyası satın aldığına dair belge veya makbuz. (Çelikhan Belediyesinden alınacaktır.)

6-İsteklilerin idarece istenilen belgeler ile geçici teminatlarını ihale tarih ve saatine kadar Komisyona teslim etmeleri gerekir.

7-İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-Posta telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İş makinesi ihale bedeli üzerinden satılacak ve ayrıca iş makinesi için ihale bedeli üzerinden damga vergisi ve karar pulu bedeli tahsil edilecektir.

10-Satışı yapılacak olan iş makinesine ait liste aşağıdaki gibidir.

Sıra Modeli Cinsi Markası Muhammen Bedeli (%8 KDV Dahil) Geçici Teminat
1 2005 Kazıcı Yükleyici Kepçe Hidromek HMK102S 55.000,00,-TL 1.650,00,-TL